Stadgar

Stadgar för Knäckebrödsakademin

Knäckebrödsakademin är en ideell förening. Föreningen bildades den 29 november 2017 och har sitt säte i Stockholm.

Syfte

Knäckebrödsakademin har som ändamål att värna, främja och vidareutveckla den svenska knäckebrödskulturen, dess gastronomiska och hälsomässiga kvaliteter samt den kunskapstillväxt som gör detta möjligt.

Verksamhetsområden

Akademin arbetar på tre områden :

  1. Knäckebröder och knäckesystrar – program och projekt
  2. Knäckebagare – branschfrågor och arrangemang
  3. Knäckevänner – mobilisering av dem som brinner för knäckebröd

Ledamöter

I knäckebrödsakademin sitter minst 13 och högst 17 ledamöter, kallade knäckebröder och knäckesystrar, som företräder akademins olika områden. Ny ledamot antages vid uppkommen vakans på förslag av minst två ledamöter. För inval krävs enhällighet.

Ledamot som önskar utträda ur Knäckebrödsakademien ska skriftligen anmäla detta till styrelsen som beviljar utträde. Om akademin beslutat om årsavgift ska ledamot, som trots påminnelse inte erlagt denna, anses ha utträtt ur akademin.

Styrelsen

Knäckebrödsakademins angelägenheter och förvaltning handhas av en styrelse bestående av minst två, högst fyra ledamöter och en ständig sekreterare. Styrelseledamöter väljs för ett år i sänder vid årsmötet och ska vara ledamöter i akademin. Styrelsen är beslutsför då ordföranden och ytterligare minst en ledamot är närvarande.

Akademins möten

Knäckebrödsakademin sammanträder minst två gånger om år varav ett möte är årsmötet den 19 februari.

Firmatecknande

Knäckebrödsakademins firma tecknas av ständige sekreteraren och ordförande var för sig.

Den ständige sekreteraren

Sekreteraren tillställer ledamöterna kallelser och föredragningslistor till akademins möten, upprättar styrelsens årsberättelse, för protokoll och ombesörjer akademiens korrespondens. Handlingar och skrivelser från akademien undertecknas av ordförande och/eller ständige sekreteraren.

Räkenskaper

Akademins räkenskapsår är kalenderår.

Styrelsens förvaltning och akademins räkenskaper granskas av en på årsmötet vald revisor, utsedd för tiden intill dess nästa årsmöte hållits. Det åligger revisorn att en gång om året före ordinarie årsmöte verkställa revision av akademiens räkenskaper och senast på årsmötet överlämna revisionsberättelsen till styrelsen.

Årsmötet

Akademien samlas till årsmöte på knäckebrödsdagen den 19 februari, som också är akademins högtidsdag. Kallelse till årsmötet görs av styrelsen och sker skriftligen. Kallelse ska ange de ärenden som ska behandlas på årsmötet. Med kallelsen ska fogas styrelsens årsredovisning.

Följande ärenden skall behandlas av årsmötet,

Mötets öppnande

Val av mötesordförande och protokollförare

Val av en justerare

Fastställande av dagordning

Upprättande av förteckning över närvarande ledamöter och fastställande av röstlängd

Styrelsens verksamhetsberättelse redogörelse för balans- och resultaträkning

Revisionsberättelse

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut i anledning av akademiens vinst eller förlust

Frågan om årsavgift

Val av styrelseledamöter samt val av styrelsens ordförande för 1 år.

Mandattid löper från årsmöte till årsmöte.

Vid behov val av ständig sekreterare.

Val av revisor

Övriga frågor.

Årsmötets avslutande.

Varje ledamot har en röst. Rösträtt får inte överlåtas på annan ledamot eller utövas medelst fullmakt. Vid årsmötet sker omröstning vid val öppet, om inte annat begärs. På årsmötet väljs ledamöter som inför nästa årsmöte ska föreslå ledamöter till styrelsen och revisor.

Beslut om ändring av dessa stadgar kan fattas efter förslag som beretts av styrelsen. Ändring av syftesparagrafen och upplösningsparagrafen kräver likalydande beslut vid två på varandra följande ordinarie sammanträden.

Upplösning av Knäckebrödskademin kan ske genom beslut av en majoritet av de vid sammanträdet närvarande ledamöter, varvid beslutet måste biträdas på nytt vid ett för detta ändamål utlyst sammanträde och även då med majoritet. Vi detta senare sammanträde ska i händelse av akademins upplösande beslut fattas om användningen av akademins tillgångar, som ska tillfalla någon kulturell verksamhet vars syfte är att främja svensk matkultur.

Stadgar antagna av Knäckebrödsakademin den 29 november 2017.